Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2010

*. Αγορονομική Διάταξη Αρ. 7 / 02-07-2009.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΕΙΣ:

ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΤΩΝ

ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜ.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝ.ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΘΗΝΑ 02-07-2009

Αριθμ. Πρωτοκ.: Α2 –3391

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 7

ΘΕΜΑ: «Περί τροποποιήσεως και νέας κωδικοποιήσεως Αγορανομικών

Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι και την 14 Μαΐου 2009»

Έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα», όπως τροποποιήθηκε

και ισχύει και κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ 63/05 «περί κωδικοποιήσεως της

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Οργανα».

2. Το Π.Δ 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε

και ισχύει.

3. Το Ν.Δ 136/46 «Περί Αγορανομικού Κώδικος», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει.

4. Το Π.Δ 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας,

Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».

5. Το Π.Δ 122/04 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».

6. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ.15/Α/Φ.19/1189/21-1-09 των

Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους

Υφυπουργούς Ανάπτυξης Ιωάννη Μπούγα και Γεώργιο Βλάχο».

7. Την Α.Δ 14/89 «Περί Κωδικοποίήσεως Αγορανομικών Διατάξεων εκδοθεισών

μεχρι και την 16-2-89», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Την ανάγκη έκδοσης νέας Αγορανομικής Διάταξης στην οποία κωδικοποιούνται

αφενός μεν η προηγούμενη Α.Δ 14/89 «Περί κωδικοποιήσεως Αγορανομικών

Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι και 16-2-89», όπως τροποποιήθηκε, καθώς και

όλες οι Αγορανομικές Διατάξεις που εκδόθηκαν μέχρι και 14-5-09, στα πλαίσια

της εύρυθμης λειτουργίας των Ποινικών Δικαστηρίων, των Κεντρικών

Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης, των Υπηρεσιών Εμπορίου Ν.Α της

Χώρας και άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών και της αρτιότερης πλέον ενημέρωσης

όλων των υπόχρεων εμπορικών φορέων, που εφαρμόζουν την κείμενη

αγορανομική νομοθεσία και τις Αγορανομικές Διατάξεις.

9. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε

βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΆΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ

Με την παρούσα, τροποποιούμε και κωδικοποιούμε εκ νέου όλες τις ισχύουσες

Αγορανομικές Διατάξεις, που εκδόθηκαν μέχρι και την 14-5-09,

συμπεριλαμβανομένης και της Α.Δ 14/89 «Περί κωδικοποιήσεως Αγορανομικών

Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι και 16-2-89», ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ...............

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΖΑΧΑΡΗ-ΚΑΦΕΣ-ΜΕΛΙ-ΕΙΔΗ-ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑΣ

Άρθρο 144

.....

Άρθρο 145

.....

Άρθρο 146

Περί εμπορίας-διακίνησης-διάθεσης του μελιού κ.λ.π. ρυθμίσεις

1. ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΟΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΜΕΛΙΟΥ

Το μέλι που διατίθεται στον τελικό καταναλωτή σε κάθε σημείο πώλησης(π, χ καταστήματα, τόπο συγκομιδής, οργανωμένες Λαϊκές Αγορές ή Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας) διατίθεται υποχρεωτικά μόνο προσυσκευασμένο।

α) Το μέλι που προορίζεται για τον τελικό καταναλωτή κυκλοφορεί υποχρεωτικά μόνο προσυσκευασμένο σε συσκευασία καθαρού βάρους μέχρι 1 χιλιόγραμμο, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης περίπτωσης (β).

β) Το μέλι που προορίζεται για τον τελικό καταναλωτή και πωλείται προς αυτόν απευθείας από μελισσοκόμους, ως μέλι δικής τους παραγωγής, στον τόπο συγκομιδής του είδους και σε οργανωμένες Λαϊκές ή Βιολογικές Αγορές, προσφέρεται υποχρεωτικά μόνο προσυσκευασμένο σε συσκευασία καθαρού βάρους μέχρι ३ χιλιόγραμμα.

2. ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ

α) Απαγορεύεται από οποιονδήποτε να πωλήσει στον τελικό καταναλωτή συσκευασμένο μέλι, εφόσον για οποιονδήποτε λόγο δεν αναγράφονται επί της εξωτερικής επιφάνειας της συσκευασίας του είδους οι ενδείξεις του παρόντος κεφαλαίου.

β) Επί της συσκευασίας του μελιού, που προορίζεται για τον τελικό καταναλωτή αναγράφονται υποχρεωτικά οι κατωτέρω ενδείξεις σε ορατό σημείο της συσκευασίας με ευδιάκριτα, ευανάγνωστα, ανεξίτηλα και στην ελληνική γλώσσα γράμματα:

(1) Το ονοματεπώνυμο ή εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστημένου σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2) Η καθαρή ποσότητα περιεχομένου κάθε συσκευασίας

(3) Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας, είτε με την χρήση της ένδειξης«ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ………», όταν περιλαμβάνεται η ακριβής ημερομηνία, είτε με την χρήση της ένδειξης «ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ……….», στις περιπτώσεις που αναφέρεται ο μήνας και το έτος ή μόνο το έτος.

(4) Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης και χρήσης του μελιού.

(5) Ο αριθμός παρτίδας του μελιού, σε περίπτωση, σε περίπτωση που η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας δεν περιλαμβάνει την ημέρα και τον μήνα.

(6) Η χώρα ή οι χώρες προέλευσης, όπου έγινε η συγκομιδή του μελιού,με την χρήση της φράσης «ΧΩΡΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΜΕΛΙΟΥ……» και προκειμένου για 100% εγχώριας προέλευσης μέλι, αντί της φράσης αυτής μπορεί να αναγράφεται η ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ».

(7) Επιπλέον το ονοματεπώνυμο, η έδρα και η διεύθυνση του εισαγωγέα. Επί του σημείου αυτού διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο πωλητής και ο εισαγωγέας είναι το ίδιο πρόσωπο, χρησιμοποιείται η ένδειξη «πωλητής-εισαγωγέας» με τα αιτούμενα στοιχεία.

(8) Η ονομασία του περιεχομένου στη συσκευασία προϊόντος, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών।

(9) Η ένδειξη «ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», εφόσον το μέλι έχει εισαχθεί στην Ελλάδα από το εξωτερικό σε συσκευασίες μεγαλύτερες του 1 χιλιόγραμμου και ανασυσκευάσθηκε σε συσκευασίες μέχρι 1 χιλιόγραμμο από επιχειρήσεις που διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας.

3. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Πέραν των ανωτέρω υποχρεωτικών ενδείξεων επί της συσκευασίας μελιού,επιτρέπεται και η αναγραφή επί αυτής των παρακάτω πληροφοριακών στοιχείων,

α) Προκειμένου για αμιγείς τύπους ελληνικών μελιών, η φυτική προέλευση αυτών, δηλαδή «Πεύκου», «Ελάτης», «Καστανιάς», «Ερείκης», «Θυμαριού», «Πορτοκαλιάς», «Βαμβακιού», «Ηλίανθου» και υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι τα μέλια αυτά ανταποκρίνονται στις φυσικοχημικές παραμέτρους, που ορίζονται με την Κ.Υ.Α. 127/2004 (ΦΕΚ 239/Β/23-2-2005).

β) Πλησίον της υποχρεωτικής ένδειξης «Ονομασία του περιεχομένου προϊόντος»μπορεί να αναγράφονται οι πληροφορίες που αφορούν

(1) την φυτική προέλευση ή την προέλευση από άνθη, εάν το προϊόν προέρχεται εξολοκλήρου ή κυρίως από την αναφερόμενη πηγή προέλευσης και αν διαθέτει τα οργανοληπτικά, φυσικοχημικά και μικροσκοπικά χαρακτηριστικά της πηγής.

(2) την προέλευση από μία συγκεκριμένη περιοχή, έδαφος ή τοποθεσία, αν το προϊόν προέρχεται εξολοκλήρου από την αναφερόμενη πηγή προέλευσης.

(3) τα ειδικά ποιοτικά κριτήρια

Η αναγραφή των παραπάνω (1), (2) και (3) πληροφοριών είναι δυνατή, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι το μέλι της συσκευασίας ούτε «διηθημένο μέλι» είναι, ούτε «μέλι ζαχαροπλαστικής».

4.ΑΛΛΕΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΙ

α) Οι ονομασίες «ΜΕΛΙ ΚΗΡΗΘΡΑΣ» «ΜΕΛΙ ΜΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΗΡΗΘΡΑΣ» ή «ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΗΡΗΘΡΑΣ ΜΕ ΜΕΛΙ»,»ΔΙΗΘΗΜΕΝΟ ΜΕΛΙ» και «ΜΕΛΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» υποχρεωτικά αναφέρονται αυτούσιες και απαγορεύεται να αντικαθίστανται από την απλή ονομασία «ΜΕΛΙ».

β) Προκειμένου για μέλι ζαχαροπλαστικής, αναγράφονται στην ετικέτα της συσκευασίας και πολύ κοντά στην ονομασία του προϊόντος οι λέξεις «ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ».

Στην περίπτωση που το εν λόγω μέλι χρησιμοποιείται ως συστατικό σύνθετου τροφίμου, αντί του όρου «Μέλι ζαχαροπλαστικής» μπορεί να χρησιμοποιείται ο όρος «Μέλι» στην ονομασία του τροφίμου। Ωστόσο όμως στον κατάλογο των συστατικών αναγράφεται υποχρεωτικά ο όρος «Μέλι ζαχαροπλαστικής».

5. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΕΛΙΟΥ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΜΕΛΙΟΥ

α) Η ένδειξη «Χώρα συγκομιδής Ελλάδα» ή «Ελληνικό μέλι» νομιμοποιείται αν το μέλι είναι εγχώριας προέλευσης και δεν έχει αναμιχθεί με μέλι άλλων χωρών।

β) Η ένδειξη «Χώρα συγκομιδής π.χ. Ολλανδία ή Γερμανία ή Βουλγαρία κ.ο.κ.» νομιμοποιείται αν το μέλι είναι προέλευσης μιας και μόνο χώρας και δεν έχει αναμιχθεί με μέλι άλλων χωρών.

γ) Η ένδειξη «Χώρα συγκομιδής π।χ। Ελλάδα-Ιταλία ή Ελλάδα-Ολλανδία ή Ισπανία-Γαλλία κ।λ।π।» μπορεί να αντικατασταθεί με την ένδειξη «Μείγμα μελιών Ε.Ε.», αν το μέλι προέρχεται από δύο τουλάχιστον Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δ) Η ένδειξη «Χώρα συγκομιδής π.χ. Σερβία-Αλβανία ή Αλβανία-FYROM κ.λ.π.»

μπορεί να αντικατασταθεί με την ένδειξη «Μείγμα μελιών εκτός Ε.Ε.» αν προέρχεταιαπό δύο τουλάχιστον Τρίτες Χώρες.

ε) Η ένδειξη «Χώρα συγκομιδής π।χ. Ελλάδα-Σερβία ή Ελλάδα-Αλβανία ή Ιταλία-Αλβανία κλπ μπορεί να αντικατασταθεί με την ένδειξη «Μείγμα μελιών Ε.Ε.και εκτός Ε.Ε.», αν το μέλι προέρχεται τουλάχιστον από ένα Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μία Τρίτη Χώρα.

6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ-ΘΕΣΠΙΣΗ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Το μέλι που διατίθεται στο εμπόριο ή χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε προϊόν,προοριζόμενο για κατανάλωση από τον άνθρωπο, υποχρεωτικά πρέπει να πληροί τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων-Ποτών και απαγορεύεται ρητά.

-Η προσθήκη στο μέλι οποιουδήποτε συστατικού τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετών τροφίμων καθώς και οιασδήποτε άλλη προσθήκη εκτός από μέλι.

-Η ανάμιξη του μελιού με μέλι ζαχαροπλαστικής

-Η ανάμιξη του μελιού με αμυλοσιρόπιο, γλυκόζη και άλλα παρεμφερή προϊόντα.

Παραβίαση των ανωτέρω απαγορευτικών μέτρων συνιστά το ποινικό αδίκημα της νοθείας.

7. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΜΕΛΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Στο χώρο έκθεσης προς πώληση στον τελικό καταναλωτή συσκευασμένου μελιού, υποχρεωτικά αναρτάται ή τοποθετείται ή προσδένεται στο προϊόν πινακίδα, απολύτως ορατή από τον καταναλωτή, στην οποία με ευανάγνωστα και ευδιάκριτα γράμματα αναγράφεται η τιμή πώλησης της συσκευασίας καθώς και η τιμή ανά μονάδα μέτρησης (κιλό), κατόπιν αναγωγής της πρώτης τιμής στην δεύτερη.

Εφόσον το περιεχόμενο καθαρό βάρος της συσκευασίας μελιού είναι 1000 γραμμάρια δεν απαιτείται η αναγραφή στην πινακίδα της τιμής ανά μονάδα μέτρησης (κιλό). Για το λιανοπωλητή δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή στην πινακίδα των ενδείξεων που αναγράφονται επί της συσκευασίας του μελιού, δεδομένου ότι ο καταναλωτής μπορεί να ενημερωθεί από τις ενδείξεις αυτές। Διαφορετικά την ευθύνη για την αναγραφή των ενδείξεων αυτών φέρει ο λιανοπωλητής με συνευθύνη και των άλλων υπόχρεων επιχειρήσεων (βιομηχανία, βιοτεχνία, εισαγωγέας, συσκευαστής κ.λ.π.). Η συνευθύνη αυτή δεν υπάρχει εάν το μέλι έχει παραδοθεί από τον προμηθευτή στον λιανοπωλητή με την αναγραφή όλων των προβλεπομένων ενδείξεων στην συσκευασία αλλά αυτές έχουν αφαιρεθεί ή καταστραφεί από οποιαδήποτε αιτία μετά την παράδοση.

8। ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΠΛΗΝ ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΙ-ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΜΕΛΙΟΥ.

α) Σε εφαρμογή του άρθρου 38 (παράγρ।2) του Ν।Δ। 136/46 «Περί Αγορανομικού Κώδικος» επί όλων των τιμοκαταλόγων και πινακίδων που τηρούν οι επιχειρήσεις (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εισαγωγείς, χονδρέμποροι), πέραν των άλλων ενδείξεων,αναγράφεται η ονομασία του μελιού, σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων-Ποτών (πχ μέλι ανθέων, μέλι κηρήθρας κλπ।) και η προέλευση του είδους, όπως ορίζεται παραπάνω.

β) Σε εφαρμογή του άρθρου 35 (παράγρ।1) του Ν।Δ। 136/46 «Περί Αγορανομικού Κώδικος» επί όλων των τιμολογίων αγοραπωλησίας μελιού, πέραν των άλλων ενδείξεων, αναγράφεται η ονομασία του μελιού, σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων-Ποτών (π।χ। μέλι ανθέων, μέλι κηρήθρας κλπ και η προέλευση του είδους, όπως ορίζεται παραπάνω.

9. ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΙ

α) Προκειμένου για μέλι που μεταφέρεται χύμα για να συσκευασθεί σε οποιαδήποτε

ποσότητα, οι ενδείξεις που προβλέπονται στην ως άνω παράγραφο 2, αναγράφονται στην

εξωτερική συσκευασία ή μπορούν να αναγράφονται στα σχετικά εμπορικά έγγραφα, που

το συνοδεύουν. Ειδικά όμως, οι ενδείξεις ονομασία πώλησης, χρονολογία ελάχιστης

διατηρησιμότητας, όνομα ή εμπορική διεύθυνση του παραγωγού ή εισαγωγέα, πρέπει να

αναγράφονται στην εξωτερική επιφάνεια συσκευασία στην οποία προσφέρεται το μέλι.

Για το μέλι ζαχαροπλαστικής και το διηθημένο μέλι, τα δοχεία μεταφοράς χύμα, οι

συσκευασίες και τα εμπορικά έγγραφα αναφέρουν σαφώς την πλήρη ονομασία του

προϊόντος.

β) Υπόχρεος για την αναγραφή όλων των ενδείξεων επί της συσκευασίας μελιού είναι ο

παρασκευαστής ή ο συσκευαστής ή ο πωλητής, τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται

στο προϊόν.

10. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τα εις χείρας παντός κατόχου (εισαγωγέα, συσκευαστή, τυποποιητή, χονδρεμπόρου και

λιανοπωλητή) ευρισκόμενα μέλια, που έχουν εισαχθεί, παραχθεί, συσκευασθεί,

τυποποιηθεί και αγορασθεί, πριν από την 24-5-07, μπορούν να διατεθούν μέχρι

εξαντλήσεώς τους.

-α) Με τις ενδείξεις που με βάση Αγορανομικές Διατάξεις ίσχυαν πριν την 24-5-07

β) Με τις ενδείξεις που ανέγραφαν επί των τιμολογίων αγοραπωλησίας, σε εφαρμογή του

άρθρου 35 (παράγρ.1) του Αγορανομικού Κώδικος, όπως αυτές ίσχυαν πριν από

την 24-5-07.

.

Άρθρο 147

Υποχρεώσεις εισαγωγέων και επιχειρήσεων συσκευασίας μελιού

1. Οι εισαγωγείς μελιού υποχρεούνται όπως, αμέσως μετά τον εκτελωνισμό κάθε

ποσότητας του είδους, υποβάλλουν στην Υπηρεσία Εμπορίου της Ν.Α., στην οποία

υπάγεται η έδρα τους, υπεύθυνη δήλωση σε απλό χαρτί, στην οποία θα δηλώνονται τα

παρακάτω στοιχεία:

α) Η ονομασία του μελιού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 67 του Κώδικα

Τροφίμων-Ποτών.

β) Η εισαχθείσα ποσότητα μελιού και η ημερομηνία εκτελωνισμού.

γ) Ο αριθμός, το είδος και το μέγεθος της συσκευασίας π.χ. 5 σιδηρά βαρέλια των 200

χιλιόγραμμων

δ) Η χώρα/χώρες προέλευσης, όπου έγινε η συγκομιδή του μελιού ή η κατάλληλη

ένδειξη σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 186 (τίτλος κεφαλαίου 5).

2. Οι εισαγωγείς και οι επιχειρήσεις συσκευασίας μελιού, που από τον Κώδικα Βιβλίων

και Στοιχείων, απαλλάσσονται της υποχρέωσης να τηρούν βιβλίο αποθήκης,

υποχρεούνται στην τήρηση τέτοιου βιβλίου, το οποίο πρέπει να βρίσκεται στην

επιχείρηση και να παραδίδεται προς έλεγχο στα αρμόδια αγορανομικά όργανα, όταν το

ζητούν.

Στο βιβλίο αυτό, που πριν χρησιμοποιηθεί, πρέπει να έχει θεωρηθεί από την Υπηρεσία

Εμπορίου Ν.Α. της έδρας της επιχείρησης, καταχωρούνται κατά είδος, ποιότητα,

ποσότητα και αξία, οι εισαγωγές (αγορές) και οι εξαγωγές (πωλήσεις) μελιού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΚΤΟΣ

ΑΠΟ ΤΡΟΦΙΜΑ

Άρθρο 264

Άρθρο 270

Τρόποι παρασκευής και διάθεσης τεχνητών κηρήθρών

1.Οι τεχνητές κηρήθρες μελισσοκομίας, που προορίζονται για την κατανάλωση, πρέπει να παρασκευάζονται αποκλειστικά από καθαρό κερί μελισσών ή από ενισχυμένη πολυστερίνη, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων.

2.Απαγορεύεται η κατασκευή και πώληση εγχωρίων ή εισαγόμενων κηρήθρων που περιέχουν παραφίνη.

3.Καθορίζεται ελάχιστο βάρος 57 γραμμάρια για κάθε ξεχωριστό τεμάχιο τεχνητής κηρήθρας, που κυκλοφορεί στο εμπόριο με τις καθιερωμένες διαστάσεις 20Χ42 εκατ. περίπου.

ΆΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

1. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται :

-α) Η Αγορανομική Διάταξη 14/89 «Περί κωδικοποιήσεως Αγορανομικών

Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι 16-2-89 »

-β) Οι λοιπές ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις, που εκδόθηκαν μέχρι και την

14η Μαΐου 2009.

2. Ρυθμίσεις που έγιναν με Αγορανομικές Διατάξεις Νομαρχών, ύστερα από

σχετικές εξουσιοδοτήσεις, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον βέβαια δεν

αντίκεινται στις διατάξεις της παρύσας.

3. Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσας,διώκονται και τιμωρούνται κατά

τις διατάξεις του Ν.Δ 136/46 «Περί Αγορανομικού Κώδικος», όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Η παρούσα τίθεται σε ισχύ σε όλη την Χώρα από την δημοσίευσή της στη

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Η παρούσα να ανακοινωθεί στον ημερήσιο τύπο και να δημοσιευθεί στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γεώργιος Βλάχος

Η ΑΓΟΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΛΗΡΕΙΣ ΣΤΟ:

www.selpe.gr/index_nomika_2009_07_10_agoranomiki_7.pdf

4 σχόλια:

 1. Στην ταμπέλα πρέπει να γράψουμε τι νούμερο παπούτσια φοράμε ??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μόλις την είδα τρόμαξα «πάλι αλλαγές σκέφτηκα» αλλά όταν την διάβασα ηρέμησα.
  Είναι πιστή αντιγραφή της Ν1 από 7 Μαΐου 2007 με Αρ Πρωτ Α2-2207 και το μόνο που αλλάζει είναι το όνομα του Υφυπουργού.
  Δηλ σε δουλειά να βρισκόμαστε.
  Καλή Αποκριά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Είπα και εγώ!Ευτυχώς που δεν τα κάναν ανω-κάτω πάλι.
  Τάσο καλή αποκριά και καλή σαρακοστή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή