Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2010

*.Άδειες πωλητών παραγωγών λα΄ι'κών αγορών.-


Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση παραγωγικής άδειας υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με όλα τα δικαιολογητικά στους Οργανισμούς λαϊκών αγορών Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης κατά περίπτωση εφόσον κατοικούν ή διαμένουν μόνιμα στα διοικητικά όρια των Ν.Α Αθηνών – Πειραιά και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα ή στην οικεία Ν.Α. εφόσον κατοικούν στα διοικητικά όρια μιας εκ των υπολοίπων Ν.Α. της χώρας.


Οι δικαιούχοι των αδειών θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Η άδεια ισχύει για 6 μήνες και ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα, περισσότερες φορές.


Δικαιούχοι είναι:

α) φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια, την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε., οι ομογενείς Βορειοηπειρώτες, οι ομογενείς Παλιννοστούντες από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. ή την περιοχή του Πόντου και οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα νόμιμα και αδιάλειπτα τουλάχιστον κατά τα τελευταία πέντε έτη και κατέχουν την προβλεπόμενη απόφαση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής και είναι αγρότες – αυτοκαλλιεργητές, των οποίων το 50% τουλάχιστον του ετήσιου συνολικού εισοδήματός τους προέρχεται από γεωργική εκμετάλλευση. Εισοδήματα που προέρχονται από την εκμετάλλευση ακινήτων δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του εισοδήματος και δεν δημιουργούν κώλυμα για την χορήγηση της παραγωγικής άδειας.

Οι νέοι αγρότες (νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα) που δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος ηλικίας, δεν απαιτείται, να αποκομίζουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική εργασία το 50% του εισοδήματός τους, για τα δύο πρώτα συνεχή έτη.

β) Οι Πρωτοβάθμιες Συνεταιριστικές οργανώσεις ή αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών, προκειμένου να διακινήσουν προϊόντα των μελών τους, που δεν κατέχουν παραγωγική άδεια πωλητή λαϊκών αγορών.


Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας σε αγρότες (μελισσοκόμους)

Ο ενδιαφερόμενος παραγωγός υποβάλλει αίτηση στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 • Αντίγραφο του εντύπου Ε9 της φορολογικής δήλωσης

 • Αντίγραφο δήλωσης εκτροφής.

 • Βεβαίωση επιτόπιου ελέγχου του υπαλλήλου της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης της περιοχής που βρίσκονται οι κυψέλες.

Μετά την εξέταση της αίτησης από τριμελή επιτροπή η οποία συγκροτείται σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση με απόφαση του Νομάρχη και η οποία αποτελείται α) από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο του οικείου Δήμου β) από ένα γεωπόνο και γ) από τον Πρόεδρο του οικείου Αγροτικού Συλλόγου ή τον Αγροφύλακα δίνεται στο μελισσοκόμο μία βεβαίωση η οποία ισχύει για 20 ημέρες από την έκδοσή της και μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά κατατίθεται στον Οργανισμό λαϊκών αγορών.


 • Αντίγραφο θεωρημένου βιβλιαρίου Ο.Γ.Α. ή βεβαίωση κλάδου κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ

 • Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Έντυπα Ε1 , Ε3 και Ε9) με όλες τις μεταβολές.

 • προϊόντα.

 • Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αιτών θα αναφέρει ότι ασχολείται προσωπικά με την καλλιέργεια των προϊόντων, που θα διαθέσει στις λαϊκές αγορές και ότι αυτός ή κάποιο από τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς του, δεν έχει άλλη επαγγελματική ή παραγωγική άδεια για τις λαϊκές αγορές της χώρας ή το υπαίθριο εμπόριο, το ύψος της παραγωγής που θα διαθέσει στις λαϊκές αγορές και ότι το 50% του ετήσιου συνολικού εισοδήματός του προέρχεται από γεωργική εκμετάλλευση.

 • Την απόφαση έγκρισης του οικείου Νομάρχη για τη χορήγηση του Μελισσοκομικού βιβλιαρίου.

 • Αντίγραφο του ισχύοντος Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου.

 • Βεβαίωση του Μελισσοκομικού Συλλόγου ή εφόσον δεν υπάρχει του Αγροτικού Συλλόγου της περιοχής της μόνιμης κατοικίας του (περί κατοχής μελισσοσμηνών)

 • Αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης μελισσοσμηνών.


Κάθε παραγωγός ως φυσικό πρόσωπο δικαιούται μια μόνο παραγωγική άδεια , και έχει τη δυνατότητα για διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας να διαθέτει τα προϊόντα του σε λαϊκές αγορές της Περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλονίκης ή σε λαϊκές αγορές των λοιπών Ν.Α. της χώρας. Οι ημέρες με τις αντίστοιχες λαϊκές αγορές επιλέγονται από τον παραγωγό με σχετική αίτησή του.

Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

*. Χειρισμοί Δεκεμβρίου.-


ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

«Ο μήνας με τη μεγαλύτερη κατανάλωση μελιού»

Αν για όλους τους άλλους μήνες του έτους προέχει η περιποίηση και φροντίδα για τα μελισσοσμήνη, η αναζήτηση κατάλληλης ανθοφορίας ή η εργασία μέσα στη μελισσοκομική αποθήκη για τη συντήρηση και την ανανέωση του μελισσοκομικού υλικού, για το μήνα Δεκέμβριο κυριότερο μέλημά μας είναι η διάθεση της παραγωγής μελιού, που με τόσο κόπο και αγωνία και με τη συνεργασία της μέλισσας, του μελισσοκόμου και τηςελληνικής φύσης προσφέρεται στον Έλληνα καταναλωτή.

Ήδη από τα τέλη του προηγούμενου μήνα ο μελισσοκόμος πρέπει να έχει διαλέξει την περιοχή όπου θα ξεχειμωνιάσουν τα μελίσσια του με πρόβλεψη αφ’ ενός την προστασία τους από τους ψυχρούς ανέμους και την υπερβολική υγρασία, αφ’ ετέρου την ύπαρξη ανθοφοριών κατάλληλων να προσφέρουν γύρη κυρίως αλλά και νέκταρ στις ηλιόλουστες μέρες και ώρες του Δεκεμβρίου.

Είναι νωρίς ακόμη να ανησυχήσουμε για την ύπαρξη αποθεμάτων μελιού εάν βέβαια με τα τέλη του φθινοπώρου είχαμε φροντίσει για την ύπαρξη ικανώναποθεμάτων για τις ανάγκες του μελισσιού το χειμώνα. Όμως η φρέσκια γύρη είναι αποφασιστικός παράγοντας για την έναρξη ή συνέχιση της εκτροφής γόνου, αν και ο μήνας Δεκέμβριος μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν ο μήνας με το λιγότερο γόνο στα μελίσσια.Σε πολλές περιοχές της χώρας μας ο γόνος απουσιάζει εντελώς, ενώ στις πιο ζεστές και πρώιμες περιοχές η ύπαρξη 2 – 3 πλαισίων με γόνο είναι συνηθισμένο φαινόμενο.

ΞΕΧΕΙΜΩΝΙΑΣΜΑ ΣΤΟ ΠΕΥΚΟ

Πολλοί μελισσοκόμοι ιδιαίτερα μεταφέρθηκαν στο πεύκο αργά το φθινόπωροπροτιμούν να αφήσουν τα μελίσσια τους και το Δεκέμβριο στα πευκοδάση. Η πρακτική αυτή έχει το πλεονέκτημα της μικρής κατανάλωσης των αποθεμάτων του μελιού και αρκετές φορές την αύξηση τους, αφού οι μελιττοεκκρίσεις του «εργάτη» μετά από τη μικρή διακοπή του Νοεμβρίου ξαναρχίζουν στις αρχές Δεκεμβρίου Το μειονέκτημα όμως είναι η καθυστέρηση των μελισσιών στην εκτροφή του γόνου αφού στις περισσότερες περιοχές των πευκοδασών απουσιάζουν γυρεοφόρα φυτά, όπως το φθινοπωρινό ρείκι και η κουμαριά, τα οποία αυτή την εποχή σε άλλες περιοχές με το νέκταρ και τη γύρη που προσφέρουν στις μέλισσες, συντελούν στην διατήρηση από τα μελίσσια ικανής έκτασης γόνου για την ανανέωση του πληθυσμού και την αντικατάσταση των χειμερινών απωλειών του σμήνους.

Επίσης το Δεκέμβριο παραμένουν στα πευκοδάση, όσοι από τους επαγγελματίες μελισσοκόμους της Βόρειας Ελλάδος σκοπεύουν να μεταφερθούν λίγο πριν ή αμέσως μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σε πρώιμες περιοχές της Νότιας Πελοποννήσου.

ΞΕΧΕΙΜΩΝΙΑΣΜΑ ΣΤΟ ΡΕΙΚΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΥΜΑΡΙΑ.

Όπως αναφέραμε παραπάνω, τα δύο πολύτιμα αυτά φυτά που βρίσκονται σχεδόν σε όλους τους λόφους και τα βουνά της πατρίδας μας, μπορούν αυτή την εποχή να βοηθήσουν τα μελίσσια στην εκτροφή γόνου και στην συντήρηση τους και το γεγονός αυτό θα έχει αντίτυπο τόσο στο καλό ξεχειμώνιασμα των μελισσών με νέο πληθυσμό, όσο και στη γρήγορη ανάπτυξη την ερχόμενη άνοιξη.

Υπάρχει όμως ο κίνδυνος της απότομης μεταβολής του καιρού, ενώ τα μελίσσια θα είχαν ξεκινήσει στην εκτροφή τριών – τεσσάρων πλαισίων γόνου, με αποτέλεσμα την εξάντληση των αποθεμάτων, τη λεηλασία των αδύνατων μελισσιών από τα ισχυρότερα και την υποχρέωση του μελισσοκόμου να βρίσκεται σε επιφυλακή για να προλάβει τα δυσάρεστα αυτά φαινόμενα.

ΑΛΛΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ

Γενικότερα το Δεκέμβριο αποφεύγουμε τις επιθεωρήσεις και την ενόχληση των μελισσιών. Εάν όμως δεν το έχουμε πραγματοποιήσει τον προηγούμενο μήνα, είναι απαραίτητο να μεταφερθούν τα μελίσσια είτε στο πεύκο, είτε σε άλλες περιοχές με φροντίδα να μην είναι εκτεθειμένα σε ψυχρούς ανέμους, να μην είναι η υπερβολική η εδαφική υγρασία, αλλά και η υγρασία του αέρα και να μην ενοχλούνται από διάφορους εχθρούς, ζώα όπως για παράδειγμα ποντικούς κλπ.

Η ενόχληση από τους ποντικούς είναι αρκετές φορές μεγάλη και η χρήση της μικρής χειμωνιάτικης πόρτας έχει τα μειονεκτήματα της ανάπτυξης μεγάλης υγρασίας μέσα στο μελίσσι και του κακού αερισμού, ενώ δεν είναι πάντοτε αποτελεσματική στα μικρότερα είδη ποντικιών με αποτέλεσμα να εισέρχονται μέσα στην κυψέλη να φωλιάζουν στις ακριανές κηρήθρες με κατανάλωση μελιού και καταστροφή κηρηθρών.

Σε όποιες περιοχές είναι μεγάλο το πρόβλημα από την παρουσία ποντικών χρησιμοποιούμε στην είσοδο συρμάτινο πλέγμα (όπως π.χ. ένα τμήμα από βασιλικό διάφραγμα).

ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Η νοζεμίαση είναι η ασθένεια που θα μας απασχολήσει το Δεκέμβριο, ιδιαίτερα σε περιοχές που εμφανίζεται συχνά.

Εάν από την εμπειρία του ο μελισσοκόμος έχει διαπιστώσει ότι κάθε χρόνο παρουσιάζονται σοβαρές απώλειες στα σμήνη του από τη νοζεμίαση, συνιστάται να αλλάζει τοποθεσία και να προτιμήσει περιοχές με καλύτερο αερισμό και λιγότερη υγρασία.

Για τη βαρροϊκή ακαρίαση εάν κάποιος μελισσοκόμος δεν φρόντισε να κάνει θεραπεία τον προηγούμενο μήνα, ο Δεκέμβριος είναι κατάλληλος μήνας, με την προϋπόθεση ότι η θερμοκρασία του αέρα διατηρείται πάνω από 12 βαθμούς Κελσίου για την αποτελεσματική δράση των ακαρεοκτόνων.

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Όπως αναφέραμε παραπάνω το πεύκο δουλεύει και τον Δεκέμβριο ενώ στα παραθαλάσσια μέρη κλιμακώνεται η ανθοφορία της ερείκης (κόκκινο ρείκι) .Η κουμαριά είναι πολύτιμο μελισσοκομικό φυτό αυτόν τον μήνα. Το μέλι της βέβαια δεν είναι κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, ενώ τα δυσάρεστα συμπτώματα που παρατηρούνται στα μελισσοσμήνη αυτή την εποχή σε ανθοφορία κουμαριάς δεν οφείλονται πιθανότατα σ’ αυτή καθ’ αυτήν την κουμαριά (το νέκταρ ή τη γύρη της ), αλλά σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες που εμποδίζουν την εξάτμιση του νέκταρος (μείωση της υγρασίας του), τον εξαναγκασμό των μελισσιών να καταναλώσουν ανώριμο μέλι με αποτέλεσμα την εμφάνιση συμπτωμάτων δυσεντερίας, διάρροιας κλπ

Άρθρο του

Δημητρίου Τσέλλιου
Γεωπόνου, Αναπληρωτής Ερευνητής
ΕΘΙΑΓΕ
Διευθυντής Ινστιτούτου Μελισσοκομίας

Πηγή www.melinet.gr

Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2010

*. Ασφάλιση μελισσοσμηνών απο τον ΕΛΓΑ. Κανονισμός ασφάλισης ζωικού κεφαλαίου.-

Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι:

α) Φυσικά αίτια: Χαλάζι, υπερβολικό ψύχος, χιόνι, ανεμοθύελλα, πλημμύρα, καύσωνας, κεραυνός, ζημιά από άγρια ζώα, σεισμός, κατολίσθηση καθίζηση, πυρκαγιά από ανωτέρα βία.
β) Ασθένειες : Νοσεμίαση (Nosema apis) και Αμερικάνικη Σηψηγονία των μελισσοσμηνών (Paeniballus Larvae).

Δεν καλύπτονται ασφαλιστικά και δεν αποζημιώνονται:

Ζημιές που έχουν επίπτωση στην αναμενόμενη παραγωγή της τρέχουσας ή οποιασδήποτε μελλοντικής παραγωγικής φάσης ή περιόδου. Εξαιτίας της επίδρασης των ασφαλιζόμενων κινδύνων
Από τον κίνδυνο της πλημμύρας δεν καλύπτονται οι εκμεταλλεύσεις που οι μόνιμες ή προσωρινές τους εγκαταστάσεις βρίσκονται μέσα στην περίμετρο της ανώτατης στάθμης των φυσικών ή τεχνικών ρευμάτων ή άλλων όγκων γλυκού νερού , που αποκαλύπτονται κατά τη διάρκεια της διακύμανσης της στάθμης του νερού, καθώς επίσης και σε εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως «ζώνες έργου».
Εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν λιγότερες από 10 κυψέλες. (Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για ζημιές από αρκούδες, καθώς και για ζημιές που προκαλούνται από τα παραπάνω αναγραφόμενα φυσικά αίτια και ασθένειες κατά τη διάρκεια της ίδιας «ασφαλιστικής περιόδου»
Ζημιές που είναι μικρότερες των 5 κυψελών (δεν ισχύει για ζημιές από αρκούδα όταν αυτή είναι μικρότερη της μιας (1) κυψέλης.
Ζημιές, σε μελισοσμήνη όταν στις κυψέλες δεν υπάρχει καθόλου «σμήνος» (κυψέλες «κενές» σμήνους), επειδή ο ασφαλισμένος είτε δεν έλαβε έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας του ζωικού του κεφαλαίου αναλόγως του κινδύνου, είτε δεν είχε δηλώσει έγκαιρα την εξελιχθείσα ζημιά.
Δεν καλύπτονται ασφαλιστικά και δεν αποζημιώνονται οι ζημιές εάν δεν έχουν καταβληθεί από τους ασφαλιζόμενους οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές

Ποσοστά κάλυψης ζημιών

Σε περίπτωση ζημιών από ασφαλιζόμενους κινδύνους (χαλάζι, υπερβολικό ψύχος , χιόνι ανεμοθύελλα κ.λ.π) καλύπτεται το 80% της ζημιάς.
Σε περιπτώσεις ζημιών από αρκούδα καλύπτεται το 100% της ζημιάς.

Από 1.1.2007 όλοι οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι είναι αυτοδίκαια ασφαλισμένοι στον ΕΛ.Γ.Α, . Η ασφαλιστική εισφορά, 0,5% της αξίας των πωλουμένων κτηνοτροφικών και μελισσοκομικών προϊόντων, θα αναγράφεται στα τιμολόγια πώλησης, θα παρακρατείται και μέσω των Δ.Ο.Υ. θα αποδίδεται στον ΕΛ.Γ.Α.

Κυριακή, 14 Νοεμβρίου 2010

*. Σ΄ευχαριστούμε F o r i .-

Καταχάς 13-11-2010 ώρα 17:20΄. Στο φιλόξενο σπίτι του Φόρη. Ετοιμασίες για την μεταφορά των στέμφυλων για το κάψιμό τους, καθώς και χίλιες δυο λιχουδιές για το γλέντι που θα ακολουθήσει.το γλέντι ξεκίνησε, το τσίπουρο βγαίνει με αυτόματο πιλότο

Ο ''καζανιέρης'' έχει γούστο. Αρκετά ράφια με αντίκες, στο χώρο εστίασης.Σ΄ευχαριστούμε Φόρη εσένα και την οικογένειά σου. Με υγεία και πάντα η ζωή σου να είναι με γλέντια και ευτυχία.

Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010

*. Οι μέλισσες εξαφανίζονται... Γενετική Μετάλλαξη: η σχεδiασμένη καταστροφή

της Charu Bahri από το γερμανικό NEXUS

μετάφραση/απόδοση Βίκυ ΧρυσούΘα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα στις βλάβες που υφίστανται ειδικά οι πληθυσμοί των μελισσών -και όχι κάποιων άλλων φυτών ή ειδών- επειδή ακριβώς ο ρόλος των μελισσών είναι καθοριστικός για την επικονίαση 1/4 εκατομμυρίου ανθοφόρων φυτών -πολλά από τα οποία παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια γεωργία.

 • Δεν είναι λοιπόν καθόλου περίεργο που η μέλισσα ανακηρύχτηκε το 2008 από το Earthwatch, ως το πολυτιμότερο είδος του πλανήτη μας.

 • Επιπλέον οι μέλισσες αυξάνουν κατά 30% την παραγωγή περίπου 90 βασικών οπωροφόρων δέντρων και φυτών όπως των μήλων και των αγγουριών, πράγμα που σημαίνει πως η απουσία τους θα σήμαινε μια δραματική μείωση αυτών των τροφίμων.

 • Επίσης πολλά από τα φάρμακα μας, τόσο της κλασικής όσο και της εναλλακτικής ιατρικής, κερδίζονται από τα άνθη φυτών.

 • Ένα από τα βασικά φυτά που επικονιάζονται με τις μέλισσες είναι και το βαμβάκι -εάν χαθούν οι μέλισσες, θα πρέπει να στερηθούμε και τη βάση για την ένδυση μας.

 • Από την εξαφάνιση των μελισσών δεν θα είχαν μόνο οι άνθρωποι σημαντικές απώλειες στη διατροφή τους, αλλά και τα πουλιά και πολλά μικρά θηλαστικά, τα οποία τρέφονται από βατόμουρα και σιτηρά που επίσης επικονιάζονται από τις μέλισσες.

Μπορεί να αληθεύει μεν πως οι άνθρωποι θα μπορούσαν να ζήσουν μόνο με είδη σιτηρών που επικονιάζονται με τον αέρα και με ψάρια, όμως η μείωση της τροφής θα επέφερε σίγουρα πολέμους για την κατοχή της. Κάτι τέτοιο δεν είναι ακριβώς το αντίθετο από τα βασικά κίνητρα όσων επικαλούνται τη "θετική" όψη της βοτεχνολογίας για τη βελτίωση της διαθέσιμης ποσότητας τροφής? - αιτία για την οποία τάχα καλλιεργούνται τα γενετικά τροποποιημένα φυτά?

Υπάρχουν μεν και άλλα έντομα και ζώα, τα οποία συμβάλουν στην επικονίαση των φυτών, όπως οι πεταλούδες, οι σφήκες, οι νυχτερίδες κτλ, αλλά κανένα είδος δεν εκτελεί αυτή την εργασία τόσο αποτελεσματικά όσο η μέλισσα. Σύμφωνα με στατιστικές εκτιμήσεις η οικονομική αξία της εργασίας επικονίασης των μελισσών, μόνο για την Ευρώπη, έχει μία αξία 3,4 δισεκατομυρίων Ευρώ

κατ΄έτος. Στις ΗΠΑ συμβάλουν οι μέλισσες με αξία που υπερβαίνει τα δις δολάρια το χρόνο, για τη συνολική παραγωγή τροφίμων.

Ένα είναι λοιπόν βέβαιο: οι αγροκαλλιέργειες και ίσως ακόμη και η ίδια η ύπαρξη του ανθρώπου απειλούνται σοβαρά από μια πιθανή εξαφάνιση των μελισσών. Μέχρι τώρα είναι όμως μόνο οι μελισσοκόμοι αυτοί που πραγματικά ανησυχούν για το γεγονός πως σε ολοένα και μεγαλύτερες εκτάσεις καλλιεργούνται υβρίδια φυτών, δίχως να έχει προηγουμένως ελεγχθεί αρκετά η μακροχρόνια επίδραση της γύρης αυτών των μεταλλαγμένων φυτών στους πληθυσμούς των μελισσών. Από τη μία πλευρά παλεύουν λοιπόν οι μελισσοκόμοι με την αυξανόμενη εμφάνιση του CCD (=Colony Collapse Disorder) ή αλλιώς HBDS (Honey bee Disorder Syndrome), δηλαδή της μαζικής εξαφάνισης των μελισσιών τους, ενώ από την άλλη αυξάνουν ολοένα οι εκτάσεις καλλιέργειας μεταλλαγμένων φυτών.

Η ανησυχία των μελισσοκόμων πηγάζει από το γεγονός πως τα γενετικά μεταλλαγμένα φυτά, -όπως για παράδειγμα το βαμβάκι Βt, που είναι ένα από τα παγκοσμίως πιο διαδεδομένα χρηστικά φυτά που φέρει το γονίδιο του βακτηρίου Bacillus thuringiensis-, φέρουν στο γονιδίωμα τους (DNA) εντομοκτόνα γονίδια. Αυτό σημαίνει πως καθώς το φυτό αναπτύσσεται κάθε μέρος του, κάθε κύτταρο του, ακόμη και η γύρη του, φέρει και αναπαράγει το εντομοκτόνο γονίδιο Bt, ή αλλιώς την τοξίνη με την επιστημονική ονομασία CryIAb. Μέχρι τώρα το εντομοκτόνο αυτό ψεκαζόταν στα φυτά και λαμβανόταν μόνο από τα έντομα που έπλητταν τα φυτά αυτά, όπως έντομα που τρυπούν τις ρίζες ή τον κορμό του φυτού ή από κάμπιες. Τώρα λαμβάνουν όμως και άλλα έντομα -όπως π.χ. οι μέλισσες- το εντομοκτόνο αυτό γονίδιο Bt μέσω της γύρης των μεταλλαγμένων φυτών βαμβακιού.

Μελισσοκόμοι στον Καναδά, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν Bt κάτω από το καπάκι των μελισσιών τους για να καταπολεμήσουν έντομα που λέρωναν το το μέλι με ιστούς, διαπίστωσαν πως το συγκεκριμένο έντομο έπαψε να εμφανίζεται ακόμη και σε μελίσσια δίχως Bt. Προφανώς πρόκειται για επακόλουθο της λήψης CryIAb από τις μέλισσες καθώς πηγαίνουν για τροφή σε καλλιέργειες με γενετικά μεταλλαγμένη κράμβη.

Φυσικά έχουν ήδη γίνει μελέτες για τις πιθανές επιπτώσεις της τοξίνης αυτής σε έντομα που δεν στοχεύονται για καταπολέμηση σε αγροτικές καλλιέργειες και οικοσυστήματα. Ειδικά όμως στο θέμα των μελισσών, το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός πως οι εν λόγω μελέτες μελετούν μόνο τη θανατηφόρο δράση της γενετικά μεταλλαγμένης γύρης.

Ερευνητές της φαρμακοβιομηχανίας Bayer αναφέρουν μεν πως το εντομοκτόνο Imidacloprid δεν είναι βλαβερό ούτε στους ηλιόσπορους, ούτε στο καλαμπόκι, που ξεκάζονται με το προϊόν, αλλά ούτε και στις μέλισσες, όμως θα πρέπει να έχουμε υπόψη πως οι εν λόγω μελέτες της Bayer δεν ασχολήθηκαν ειδικά με τις δυσδιάκριτες μη-θανατηφόρες επιπτώσεις του δηλητηρίου στις μέλισσες.

Συνολικά υπάρχουν πολύ λίγες έρευνες που να ασχολούνται με τη μελέτη των μη άμεσα θανατηφόρων επιπτώσεων των πρωτεϊνών Bt στις μέλισσες. Στα ΜΜΕ δεν αναφέρονται καν τέτοιου είδους ειδικές μελέτες. Αυτό σημαίνει πως οι μελισσοκόμοι -πόσο μάλλον οι ερασιτέχνες- δεν έχουν ιδέα για τις πιθανές επιπτώσεις της πρωτεΐνης CryIAb στο ανοσοποιητικό σύστημα, τη φυσιολογία και την συμπεριφορά των μελισσών. Η ανάπτυξη της βασικής φυσιολογίας των νεαρών μελισσών γίνεται όσο αυτές "ταΐζονται" με τη γύρη λουλουδιών. Δεν θα μπορούσαν λοιπόν να λαμβάνουν και δηλητήρια τα έντομα που τρέφονται με γύρη γενετικά μεταλλαγμένων φυτών?

Και δεν θα ήταν πιθανό να έχει αυτή η γύρη βλαβερές συνέπειες στην ανάπτυξη και την ικανότητα μάθησης των νεαρών μελισσών? Η ικανότητα μάθησης παίζει ένα καθοριστικό ρόλο στην αναζ΄τηση τροφής των μελισσών. "Μαθησιακές αναπηρίες" ή πλήρης απουσία μαθησιακής ικανότητας, θα μπορούσαν να οδηγήσουν έμεσα στο θάνατο των μελισσών, εάν αυτές δεν θα είχαν πλέον την ικανότητα να εφοδιάζονται επαρκώς με τροφή.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί μία μελέτη του Ramirez-Romero et al. Στόχος της έρευνας ήταν να διαπιστωθούν οι μη θανατηφόρες επιπτώσεις δύο διαφορετικής συγκέντρωσης CryIAb -πρωτεΐνών (με 3 μέρη ανά δισεκατομμύριο και 5000 μέρη ανά δισεκατομμύριο) σε τρία βασικά χαρακτηριστικά των νεαρών μελισσών:

 • η ικανότητα επιβίωσης τους

 • η χρόνια αντοχή τους στο CryIAb

 • η διατροφική συμπεριφορά τους και

 • η ικανότητα μάθησης τους, κατά την περίοδο που αρχίζουν να πηγαίνουν για αναζήτηση τροφής

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης κρούουν -επιεικώς-τον κώδων κινδύνου. Οι συγκεντρώσεις CryIAb που μελετήθηκαν δεν είχαν μεν άμεσα θανατηφόρο δράση ή δραστικές επιπτώσεις στους πληθυσμούς των μελισσών, ωστόσο επηρεάστηκε δραματικά η διατροφική συμπεριφορά των νεαρών μελισσών που δέχτηκαν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση CryIAb:

 • Οι μέλισσες χρειαζόταν περισσότερο χρόνο για να αφομοιώσουν το μολυσμένο νέκταρ, που με τη σειρά του σήμαινε πως μάζευαν μικρότερη ποσότητα γύρης.

 • Επιπλέον οι νεαρές μέλισσες που δέχτηκαν τη συγκέντρωση με 5000 μέρη CryIAb, έδειξαν μειωμένη ικανότητα μάθησης, που επηρέαζε αρνητικά την ικανότητα συλλογής γύρης -και κατά προέκταση την τροφοδοσία του πληθυσμού των μελισσών.

Οι μέλισσες που παράγουν μέλι, έχουν κανονικά την ικανότητα να αναγνωρίζουν την έλλειψη τροφής ακόμη και με την όσφρηση, ώστε να προχωρούν σε αναζήτηση τροφής σε άλλες πηγές. Αυτή η διαδικασία παίζει ένα σημαντικό ρόλο για την ιδανική χρήση των αποθεμάτων τροφής, αφού αποτρέπει τις μέλισσες από το να επισκέπτονται τόπους όπου δεν υπάρχει πλέον τροφή. Οι νεαρές μέλισσες όμως που μελετήθηκαν, συνέχιζαν να αντιδρούν στα οσφρητικά ερεθίσματα, ακόμη και όταν δεν ακολουθούσε επιβράβευση με τροφή. Αυτό είχε σαν επακόλουθο να παραμένουν οι μέλισσες-ανιχνευτές τροφής για περισσότερο χρόνο σε περιοχές δίχως τροφή, αντί να αναζητούν νέες περιοχές. Έτσι δεν μπορούσαν να συλλέγουν επαρκή ποσότητα τροφής για το "λαό" τους, πράγμα που θα μπορούσε να οδηγήσει στο θάνατο του μελισσιού.


Σε μία μικρότερη μελέτη που διεξήχθη στο πανεπιστήμιο της Jena μεταξύ 2001 και 2004, μελέτησαν οι επιστήμονες τις επιπτώσεις της γύρης καλαμποκιού-Bt στις μέλισσες.Η μελέτη έδειξε αρχικά πως "δεν υπήρχαν ενδείξεις τοξικής επίδρασης του γενετικά μεταλλαγμένου καλαμποκιού Bt σε υγιείς πληθυσμούς μελισσών". Όταν όμως οι μέλισσες που είχαν χρησιμοποιηθεί στη μελέτη μολύνθηκαν από ένα παράσιτο, συνέβη κάτι περίεργο: στις μέλισσες που είχαν δεχτεί τροφή μολυσμένη με Bt παρατηρήθηκε "σημαντικά υψηλότερη μείωση του πληθυσμού τους". Ο Heinz-Hinrich Kaatz, διευθυντής της έρευνας και καθηγητής του πανεπιστημίου Halle, υποθέτει πως η τοξίνη Bt του υβριδικού καλαμποκιού είχε αλλάξει την επιφάνεια των εντσθίων των μελισσών, με αποτέλεσμα να μην έχουν πλέον οι μέλισσες αρκετές ανοσοποιητικές δυνάμεις ενάντια στα παράσιτα. Ίσως όμως και να ήταν ακριβώς αντίστροφα...

Με βάση την παραπάνω μελέτη υποθέτει ο Walter Haefeker, πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Μελισσοκόμων, πως η καλλιέργεια γενετικά μεταλλαγμένων φυτών που είναι ανθεκτικά στα έντομα, που καλύπτει ήδη το 40% των καλλιεργειών καλαμποκιού στις ΗΠΑ, μπορεί κάλλιστα -μεταξύ άλλων παραγόντων- να είναι υπεύθυνο για την εξαπλούμενη εξαφάνιση ολόκληρων πληθυσμών μελισσών.

Σίγουρο είναι προς το παρόν πως πράγματι οι μέλισσες εξαφανίζονται σε περιοχές όπου καλλιεργούνται υβριδικά φυτά ή σε μικρές περιοχές όπου αυτά δοκιμάζονται. Ο καθηγητής Joe Cummins θεωρεί πως αυτές οι εκτάσεις έχουν κάτι κοινό: τη χρήση συστημικών παρασιτοκτόνων στους σπόρους που φυτεύονται, ώστε να προστατευτούν τα ευαίσθητα ΓΜ φυτά και ειδικά τη χρήση μιας ομάδας ευρέως διαδεδομένων, σχετικά νέων εντομοκτόνων, τα λεγόμενα Neonicotinoide (νεονικοτινούχα), στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα: Imidacloprid, Thiametoxam, Clothianidin κ.α., τα οποία είναι ιδιαίτερα τοξικά στα έντομα -και στις μέλισσες- ακόμη και σε μικρές ποσότητες.

Ο Cummins αναφέρει στην μελέτη του "Requiem for the Honeybee", πολλές διαφορετικές έρευνες οι οποίες αποδυκνείουν πως το Imidacloprid έχει βλαβερές συνέπειες στους πληθυσμούς μελισσών. Για παράδειγμα μία ομάδα ερευνητών επιστημόνων από τη Διεύθυνση του εθνικού Ισνστιτούτου Μελισσοκομίας της Bologna ανακάλυψε πως ακόμη και στη γύρη φυτών, των οποίων οι σπόροι είχαν δεχτεί Imidacloprid υπήρχε αρκετή ακόμη ποσότητα του εντομοκτόνου και κατά την άποψη τους η μολυσμένη γύρη είναι μία από τις βασικές αιτίες θνησιμότητας των μελισσών.

Μία άλλη μελέτη- ανάλυση φυτών καλαμποκιού και ηλιάνθεμων, των οποίων οι σπόροι είχαν επίσης δεχτεί Imidacloprid έδειξε πως μεγάλη ποσότητα του εντομοκτόνου κατέληγε μέσα στις "μελισσοφωλιές".

Άλλη μελέτη έδειξε πως ακόμη και μικρές δόσεις Imidacloprid επηρέαζαν αρνητικά τη διαδικασία εύρεσης τροφής, αλλά και τη διαδικασία επιστροφής των μελισσών στο μελίσσι τους.

 • Οι μέλισσες οι οποίες είχαν τραφεί με τροφή μολυσμένη με 500-1000 μέρη εντομοκτόνου, ανά δισεκατομμύριο (ppb) δεν επέστρεφαν στο μελίσσι τους και εξαφανίζονταν.

 • Οι μέλισσες που είχαν δεχτεί 100 μέρη εντομοκτόνου ανά δισεκατομμύριο, χρειάζονταν 24 ώρες περισσότερο από την ομάδα ελέγχου, για να επιστρέψουν.

 • Όταν μάλιστα δόθηκε διάλυμα imidacloprid σε μέλισσες μέσα σε εργαστήριο, παρατηρήθηκε μια προβληματική επικοινωνία μεταξύ τους που διήρκεσε πολλές ώρες.

 • Επίσης μικρές δόσεις Imidacliprid, τόσο σε εργαστηριακές όσο και σε φυσικές συνθήκες, έδειξαν μία σημαντική μείωση

  • της ικανότητας πτήσης των μελισσών,

  • της ικανοτητας διάκρισης των οσμών και

  • της ικανότητας μάθησης των διαφόρων οσμών

Αυτές οι μελέτες δείχνουν πως είναι τουλάχιστον επειγόντως απαραίτητη η παύση της εμπορικής παραγωγής υβριδικών φυτών, τουλάχιστον μέχρι να υπάρχουν βάσιμα στοιχεία για τη μακροχρόνια επίδραση και την ασφάλεια της γενετικής τεχνολογίας.

Οι μέχρι τώρα μελέτες σχετικά με την παραγωγή γενετικά μεταλλαγμένων φυτών έχουν δείξει πως ούτε μεγαλύτερες είναι οι σοδειές αυτές, ούτε χρειάζονται λιγότερα ζιζανιοκτόνα. Μετά την εκτίμηση περισσότερων από 8.200 μελετών που διεξήχθησαν σε πανεπιστήμια, που συνέλεξε το 1998 ο Dr Charles Benbrook - πρώην διευθυντής της Επιτροπής Γεωργίας της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ- φάνηκε πως οι σπόροι σόγιας Roundup-Ready που δημιουργήθηκαν με τη γενετική τεχνολογία, απέδιδαν 5-10% μικρότερη σοδειά από τις φυσικές ποικιλίες σόγιας. Ο Benbrook ανακάλυψε επίσης πως τα γενετικά τροποποιημένα φυτά χρειάζονταν δύο έως δέκα φορές περισσότερα ζιζανιοκτόνα (δηλαδή Roundup) σε σχέση με τις φυσικές ποικιλίες σόγιας. Ο μοναδικός ίσως λόγος για τον οποίο προτιμούν μεγάλοι γαιοκτήμονες να χρησιμοποιούν σπόρους σόγιας Roundup-Ready, είναι πως τούτοι προτιμούν χάριν ευκολίας να εργάζονται ιδιαίτερα έντονα με χημικά σκευάσματα. Έτσι τούτοι ψεκάζουν με αεροπλάνα τις φυτείες τους με μεγάλες ποσότητες ζιζανιοκτόνων...

(Βέβαια εδώ δεν γίνεται καν λόγος για τη συστηματική πολιτική των πολυεθνικών σαν τη Monsanto, οι οποίες με ισχυρότατο λόμπυ και σειρά "στρατηγικών επιδοτήσεων" -σε συνεργασία με τις πολιτικές αποφάσεις των κυβερνήσεων- κατέστρεψαν τους μικροκαλλιεργητές σε όλο τον κόσμο -και στη χώρα μας- αφού πρώτα τους οδήγησαν στις καλλιέργειες υβριδίων, ώστε να γίνουν απόλυτα εξαρτώμενοι από τις πολυεθνικές τους...)

Η συγγραφέας του άρθρου Charu Bahri, είναι συγγραφέας και ελεύθερη αρθρογράφος. Ζει στην Ινδία και περνά μέρος του χρόνου της εργαζόμενη στον τομέα υγείας σε ένα οργανισμό κοινής ωφελείας και υποστηρίζει ένα απλό υγιεινό τρόπο ζωής. Περισσότερα άρθρα της μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα της http://charubahri.com


Πηγή http://www.promitheasblog.com

Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010

*. Η αναδιοργάνωση της αποικίας των μελισσών, μετά την απώλεια της βασίλισσας.-

Ερευνητές υποστηρίζουν πως στις αποικίες των μελισσών επικρατεί κατάσταση αναρχίας, όταν πεθάνει η βασίλισσα, καθώς οι εργάτριες αλλάζουν συμπεριφορά. Η απουσία των φερομονών της βασίλισσας κάνει τις εργάτριες να εγκαταλείπουν τον κανονικό ρόλο τους, την αστυνόμευση της αναπαραγωγικής συμπεριφοράς της αποικίας, γεγονός που καθιστά την αποικία ευάλωτη σε παρασιτικές μέλισσες από άλλες αποικίες. Τουλάχιστον οι εργάτριες μέλισσες πεθαίνουν ευτυχισμένες σε αυτό το άναρχο κατεστημένο που δημιουργείται, όπως αναφέρεται στην έρευνα που παρουσιάζεται στην επιστημονική επιθεώρηση, Nature.

Πριν από την κατάρρευση των αποικιών τους, οι εργάτριες μέλισσες υποκύπτουν στην ανάγκη τους για σεξουαλική επαφή, σε μια τελευταία προσπάθεια να δημιουργηθεί νέα γενιά αρσενικών, καθώς επίσης και απόγονοι των μελισσών εισβολέων. Ο καθηγητής Μπέντζαμιν Όλντροντ, γενετιστής μελισσών από το πανεπιστήμιο του Σύδνεϋ και οι Ταϊλανδέζοι συνεργάτες του εξέτασαν αυτό που συμβαίνει στην αποικία των ασιατικών νάνων κόκκινων μελισσών (Apis florea), όταν χάνουν τη βασίλισσά τους. Διαπίστωσαν πως το ποσοστό των μη ιθαγενών (ή παρασιτικών) εργατριών στην αποικία ήταν περισσότερο από 50%. Σχεδόν το μισό των παρασιτικών μελισσών διέθετε ενεργές ωοθήκες, έναντι περίπου μία στις πέντε των εγγενών εργατριών. Η "αστυνόμευση των εργατριών είναι ουσιαστική για τη διατήρηση της αναπαραγωγικής αρμονίας, υπερασπίζοντας την αποικία από την εισβολή παρασιτικών μελισσών από άλλες αποικίες. Όμως για να υπάρχει κάποια πιθανότητα επιβίωσης της αποικίας μετά το θάνατο της βασίλισσας, οι εργάτριες αναγκάζονται να σταματήσουν την αστυνόμευση προκειμένου να γεννηθούν τα αυγά τους", υποστηρίζει ο Όλντροντ.

Η συμπεριφορά της αστυνόμευσης στις μέλισσες, ανακαλύφθηκε το 1989. Όμως, απουσία της βασίλισσας οι εργάτριες αντιμετωπίζουν ένα εξελικτικό αδιέξοδο εκτός αν κατορθώσουν να αναθρέψουν μια νέα βασίλισσα από τις αδελφές τους, ή μια τελευταία γενιά αρσενικών που φεύγουν προκειμένου να ζευγαρώσουν με άλλες βασίλισσες. "Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης ανατρέπουν τις αντιλήψεις μας για τις κοινωνίες στις αποικίες των εντόμων", αναφέρει ο Όλντροντ. Και συνεχίζει: "η αποικία είναι απόλυτα ισορροπημένη κοινωνία που λειτουργεί μόνο λόγω της συμπεριφοράς αστυνόμευσης των εργατριών. Μόλις παύσει η συμπεριφορά της αστυνόμευσης, όλα καταστρέφονται". Οι ερευνητές δεν έχουν καταγράψει παρασιτισμό στις αποικίες των δυτικών μελισσών (A. mellifera), οι οποίες ζουν κοντά στις φωλιές τους. Όμως, θεωρούν, δεδομένου ότι οι φωλιές των A. florea είναι στα δέντρα, είναι και περισσότερο εκτεθειμένες στις παρασιτικές μέλισσες।

πηγή

www.sciencenews.gr