Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

*. Οδήγηση ΦΙΧ αυτοκινήτου από πρόσωπο που δεν προβλέπεται.ΝΟΜΟΣ: 1959/91
(ΦΕΚ 123/Α/5-08-91)


Οδήγηση ΦΙΧ αυτοκινήτου από πρόσωπο που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1959/91
  Το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο πρέπει να οδηγείται από τον επαγγελματία στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας, ή από προσωπικό της επιχείρησης  ή από επαγγελματία οδηγό που έχει προσληφθεί με σχέση εξηρτημένης εργασίας.
          Ειδικότερα τα Φ.Ι.Χ. αυτ/τα μικτού βάρους κάτω από 4.000 χιλιόγραμμα επιτρέπεται να οδηγούνται  εκτός από τα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα και από μέλη της οικογένειας του ιδιοκτήτη του.
          Για την απόδειξη της εργασιακής σχέσης του οδηγού απαιτείται να φέρει ο οδηγός είτε τη σύμβαση εργασίας, είτε το τελευταίο Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης που εκδίδεται από το ΙΚΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου