Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012

*. Μεταφορά προσώπων με φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης.-


ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. ακ Β 815/35/97
ΦΕΚ 41/ΤΒ/27-1-1997 του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης
Μεταφορά προσώπων με φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης
Άρθρο 1

Προϋποθέσεις

1. Επιτρέπεται η μεταφορά με φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, χωρίς
καταβολή κομίστρου, των προσώπων εκείνων, που ασχολούνται στην εκτέλεση
παραγωγικών έργων ή σε άλλες επιχειρήσεις, από τον τόπο κατοικίας τους στον τόπο εργασίας και αντίστροφα, με αυτοκίνητα που ανήκουν στις εν λόγω επιχειρήσεις, εφόσον ο τόπος εργασίας τους δεν εξυπηρετείται συγκοινωνιακός και εφόσον τα εν λόγω αυτοκίνητα πληρούν τους ό ρους ασφαλείας, που ορίζονται στο άρθρο 3 της απόφασης αυτής.
Ειδικώς οι αγρότες, που είναι κάτοχοι φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (αγροτικών) και οι οποίοι με τα αυτοκίνητά τους μεταβαίνουν στους αγρούς τους για εργασία ή για συγκομιδή γεωργικών προϊόντων, δύνανται να μεταφέρουν μετα εν λόγω αυτοκίνητά τους το εργατοτεχνικό προσωπικό από τους τόπου κατοικίας τους στους αγρούς και αντίστροφα, εφόσον τα αυτοκίνητα αυτά πληρούν τους τεχνικούς όρους ασφάλειας.
2. Μέχρι τριών (3) εργατών ή τεχνιτών με φορτηγά αυτοκίνητα που ανήκουν στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, γεωργικές ή εμπορικές εν γένει επιχειρήσεις από τα καταστήματα της επιχείρησης για τη συνόδευση, εκφόρτωση και παράδοση εις τους τόπους προορισμού των προϊόντων που παράγονται από αυτές. .

Άρθρο 2
Διαδικασία
Για την κατά τα ανωτέρω μεταφορά προσώπων, χορηγείται ειδικό σημείωμα από την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου, όπου ο τόπος εκτελέσεως του παραγωγικού έργου ή οι εργασίες της επιχείρησης, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας του μεταφερόμενου προσωπικού, κατόπιν υποβολής από τους ενδιαφερόμενους των παρακάτω δικαιολογητικών:
α. Αίτηση, στην οποία να αναφέρεται ο τόπος εκτέλεσης του παραγωγικού έργου ή οι εργασίες της επιχείρησης καθώς και αυτός της κατοικίας του μεταφερόμενου προσωπικού.
β. Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του αιτούντος, στην οποία θα δηλώνεται, ότι, ο τόπος όπου εκτελείται το παραγωγικό έργο δεν εξυπηρετείται συγκοινωνιακά καθώς και η απόσταση του τόπου εκτέλεσης του έργου, από τη στάση των λεωφορείων.

Άρθρο 3
Όροι ασφαλείας φορτηγών αυτοκινήτων
1. Κάθε φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά προσωπικού, πρέπει να πληροί τους πιο κάτω όρους:
α. Να είναι εφοδιασμένα με πρόχειρα καθίσματα, στερεά συνδεδεμένα μετά του πήγματος και διατεταγμένα, είτε παράλληλα είτε κάθετα προς την φορά όδευσης του  οχήματος.
Η τοποθέτηση καθισμάτων έναντι αλλήλων επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση, που είναι τοποθετημένα παράλληλα προς τον κατά μήκος άξονα του οχήματος.
Η απόσταση μεταξύ των κατά μήκος καθισμάτων, πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,70 εκ. η δε απόσταση των ένα ντι αλλήλων διατεταγμένων τουλάχιστον 1,30 μετρ.
Η τοποθέτηση τριών σειρών καθισμάτων στην περίπτωση των παραλλήλων σειρών επιτρέπεται μόνο, εφόσον το εσωτερικό πλάτος του πήγματος είναι τουλάχιστον δύο(2) μέτρα.
β. Οι πλάγιες πλευρές του αμαξώματος μετά των τυχόν προσθηκών (παραπέτα), πρέπει να έχουν ύψος από το δάπεδο τουλάχιστον 1,20 μ. και η οπίσθια πλευρά πρέπει να φέρει προσθήκη ανάλογης αντοχής και κατάλληλα τοποθετημένης για την προστασία των τελευταίων καθημένων.
γ. Τα παραπάνω αυτοκίνητα πρέπει να είναι εφοδιασμέ να, με κιβώτια φαρμάκων, πρώτων βοηθειών, πυροσβεστήρα με πλήρη εξάρτηση, καθώς και καλύμματα (τέντα) για την προστασία των μεταφερομένων επιβατών από τις καιρικές συνθήκες.
δ. Ειδικά προκειμένου για ανατρεπόμενα αυτοκίνητα η μεταφορά επιβατών θα επιτρέπεται εφόσον πληρούνται πλην από τα παραπάνω και οι εξής όροι:
(1) Να τοποθετούνται 3-4 δακτύλιοι σύνδεσης (ζυγγιά) σε κάθε δοκό του πλαισίου για τη σταθερή σύνδεση του ανατρεπόμενου αμαξώματος μετά του πλαισίου.
(2) Να ακινητοποιείται ο μοχλός ανατροπής.
2. Κατά την επιθεώρηση των φορτηγών αυτοκινήτων, από την αρμόδια υπηρεσία συγκοινωνιών, πρέπει να ελέγχεται ότι έχουν προβλεφθεί οι αναγκαίοι μηχανισμοί και διασκευές για την εφαρμογή των παραπάνω μέτρων ασφαλείας για την οποία καθίστανται υπεύθυνοι οι κάτοχοι και οδηγοί των αυτοκινήτων.
Μετά την επιθεώρηση του αυτοκινήτου από την αρμό δια υπηρεσία συγκοινωνιών κατά την οποία θα διαπιστώνονται οι παραπάνω όροι ασφαλείας, θα χορηγείται ειδικό σημείωμα του οποίου η ισχύς είναι ετήσια.

Άρθρο 4
Καθορισμός αριθμού επιβατών
Ο επιτρεπόμενος αριθμός επιβατών υπολογίζεται ανάλογα των καθισμάτων που υπάρχουν στο όχημα, λαμβανομένου ως ελάχιστου απαιτημένου πλάτους καθ' έκαστον επιβάτη σαράντα εκατοστά του μέτρου (0,40) μ. Το γινόμενο του αριθμού των επιβατών επί 70 θα είναι ίσο ή μικρότερο του ωφελίμου φορτίου του αυτοκινήτου, άλλως θα περιορίζεται αναλόγως.
Ειδικά για τα αγροτικά αυτοκίνητα σε καμία περίπτωση ο επιτρεπόμενος αριθμός των επιβατών δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) σε φορτηγά ωφελίμου φορτίου μέχρι και πεντακοσίων (500) χιλιόγραμμων και τους οκτώ (8) επιβάτες σε φορτηγά αυτοκίνητα ωφελίμου φορτίου πεντακοσίων (500) χιλιόγραμμων και άνω.

Άρθρο 5
Για τη μεταφορά προσώπων, που αναφέρεται η παράγραφος 2 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, δεν απαιτείται προηγούμενη επιθεώρηση των αυτοκινήτων και χορήγηση ειδικού σημειώματος.

Άρθρο 6
Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργείται η με αριθμό 43495/917/1991 (Β' 1004) όμοια.
Από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 1996
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΟΥΚΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου